Languages

Sîyara Yahya, sura ek

Eṛe tũi Yahya siyarar šuruttu funifariba. Yahya ekzon hozorat Isar sahabi. Hozorat Isaye zin goijjil hinokkolor sukdeha goba oilde Yahya. Tũi Isar šomonde tãir formanore funifariba.